Results 1-20 of about 18,815|
 1. Date: 2020-02-12T13:07:00
  FiosrachadhagusFoghlamFoghlam . 2. Coltach ris an earrainn Bheurla /Reference/Education/ ... Fiosrachadh do phàrantan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. ... a' teagasg tron Ghàidhlig. A bharrachd air fiosrachadh mun cholaiste agus chùrsaichean, tha tòrr stuth is fiosrachadh ann mun Ghàidhlig.
 2. Date: 2019-12-27T11:01:00
  Eòladairean, faclairean, oilthighean, colaistean, sgoiltean, taighean-tasgaidh. Goireas ionnsachaidh airson clann aois 10-12. Thig còmhla ri Calum air turas a-steach do eachdraidh na h-Alba is faigh a-mach dè a thachair don chinneadh aige aig àm nam Fuadaichean.
 3. Date: 2020-01-17T04:49:00
  FiosrachadhagusFoghlam Directory - Add Url or Add Site to Submit Site in World Gàidhlig Category to the Coolest of the Internet Directory. Latest Cool Sites. Web Directory Add URL. Share . Fiosrachadh agus Foghlam Directory. Featured Listings: storlann.co.uk: StÒRlann NÀIseanta Na GÀIdhlig
 4. Date: 2019-11-28T19:31:00
  A bheil thu fìor dhealasach mun Ghàidhlig agus am bu mhath leat a’ Ghàidhlig a theagasg do na ginealaichean ri teachd? // Are you passionate about Gaelic and interested in passing it on to ...
 5. Date: 2020-02-05T15:34:00
  WorldGàidhlig . 65. Seo an roinn Ghàidhlig den ODP airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Làraichean-lìn a tha sgrìobhte sa Ghàidhlig, ann an roinnean le h-ainmean Gàidhlig agus le h-iomraidhean a tha sgrìobhte sa Ghàidhlig. ... Fiosrachadh agus Foghlam. Dùthchannan. Saidheans. Ceannach. Poball. Lùth-chleasannan "World Gàidhlig ...
 6. Date: 2020-02-09T23:35:00
  World Gàidhlig Fiosrachadh agus FoghlamFoghlam . 2. ... Comann nam Pàrant . Fiosrachadh do phàrantan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Sabhal Mór Ostaig . Colaiste treas-ìre anns an Eilean Sgitheanach, a' teagasg tron Ghàidhlig. A bharrachd air fiosrachadh mun cholaiste agus chùrsaichean, tha tòrr stuth is fiosrachadh ann mun ...
 7. Date: 2019-12-05T19:13:00
  Cùrsaichean mionaideach air dà-chànanas agus foghlam dà-chànanach, leis a’ chuideam air Gàidhlig agus Alba. Fiosrachadh mun cheum. Structar. Ann am bliadhna 1 agus 2, nì oileanaich cùrsaichean ann an Gàidhlig agus ann an cànanachas, a bharrachd air grunn chùrsaichean ann an Eòlas Foghlaim agus Foghlam Bun-sgoile.
 8. Date: 2020-01-03T15:31:00
  Foghlam - Gaelic Education. 176 likes. Promoting and Developing Gaelic Education in Scotland for Learners of all ages, Teachers and Parents. A' leasachadh is a' brosnachadh Foghlam Gàidhlig ann an...
 9. Date: 2020-02-20T03:45:00
  trusadh, a’ gleidheadh, agus ag oideahadh luhd -teagaisg airson Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) agus Foghlam Gàidhlig do Luchd-ionnsachaidh (FGL) agus a thaobh a bhith leasachadh nan sgilean aca. Tabhartasan Foghlaim 2017-2018 Tha Bòrd na Gàidhlig air a’ mhaoin seo a stèidheahadh gus taic a thoirt do dhaoine a tha ag obair a dh’ionnsaigh a
 10. Date: 2020-02-10T13:23:00
  WorldGàidhlig Na h-Ealain . 15. Subcategories 2. Ceòl ... Fiosrachadh agus gnìomhan do gach aois. Eòghann MacColl . Làrach-lìn aig an dealbhadair Eòghann MacColla. Dealbhan le peansail agus le peant, le stuth ath-chuartaichte agus eile. MG Alba . Is e dleastanas MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fo Achd ...
 11. Date: 2020-02-12T22:19:00
  World Gàidhlig Fiosrachadh agus Foghlam . 9. Eòladairean, faclairean, oilthighean, colaistean, sgoiltean, taighean-tasgaidh . Subcategories 2. Faclairean 4 Foghlam 2 Sites 3. BBC Alba - Foghlam - Fuadach nan Gaidheal . Goireas ionnsachaidh airson clann aois 10-12. Thig còmhla ri Calum air turas a-steach do eachdraidh na h-Alba is faigh a ...
 12. Date: 2020-02-21T20:11:00
  Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail taic ri Duais Foghlaim Gàidhlig aig na Duaisean seo a-rithist am bliadhna. Tha seo fosgailte do shuidheachaidhean thràth-bhliadhnaichean (3-5), bun-sgoiltean agus àrd-sgoiltean a tha a’ lìbhrigeadh foghlam tron Ghàidhlig agus foghlam luchd-ionnsachaidh.
 13. Date: 2020-01-08T01:12:00
  Tha Foghlam Meadhan Gàidhlig airson a h-uile neach. Tha mòran den chloinn a tha ag ionnsachadh ann am Foghlam Meadhan Gàidhlig nach eil à dachaighean far a bheil Gàidhlig air a labhairt. Tha cuid, a tha a’ tòiseachadh fileantachd sa Ghàidhlig san dachaigh agus a’ dol gu sgoil Meadhan Gàidhlig airson an cuid fileantachd a leasachadh.
 14. Date: 2020-01-12T22:04:00
  WorldGàidhlig Naidheachdan . 3. Naidheachdan ùra . Sites 3. BBC-Alba - Na Naidheachdan . Na naidheachdan air an t-seachdain seo bho Radio nan Gaidhlig, Athris na Maidne agus Aithris an Fheasgair - faidhlichean fuaime. [RSS] BBC-Alba - Na Naidheachdan . Na naidheachdan air an t-seachdain seo bho Radio nan Gaidhlig, Athris na Maidne agus ...
 15. Date: 2020-01-07T00:37:00
  A bharrachd air fiosrachadh mun cholaiste agus chùrsaichean, tha tòrr stuth is fiosrachadh ann mun Ghàidhlig. Comann nam Pàrant Fiosrachadh do phàrantan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.
 16. Date: 2020-02-15T02:54:00
  foghlamGàidhligagus leis an sin bidh Bòrd na Gàidhlig a’ dèanamh oidhirpean gus taic chunbhalach a thoirt don obair gus tidsearan is luchd-obrach Gàidhlig thrusadha , a ghleidheadh, agus airson Foghlam tron a thrèanadh Ghàidhlig (FtG) agus Foghlam -ionnsachaidh na Luchd Gàidhlig (FLI).
 17. Date: 2020-02-16T17:48:00
  Tha fiosrachadh agus mapaichean a’ taisbeanadh far a bheil cothromon a dhol an sàs sa Ghàidhlig rim faotainn air feadh Alba. Tha 14 Ùghdarrasan Ionadail a’ solarachadh Foghlam tron Ghàidhlig ann an Alba. Tha diofar mhapaichean dhiubh an-seo: Buidheanan Pàrant is Pàiste 0-3; Foghlam Gàidhlig sgoil àraich; Foghlam Gàidhlig Bun-sgoil
 18. Date: 2020-02-15T02:56:00
  Nì clann agus daoine òga ann am Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) ann an C1, C4, C7 agus AS3 measaidhean coitcheann air-loidhne ann an litearrachd agus àireamhachd tro mheadhan na Gàidhlig. Cuidichidh na measaichean gus adhartas chloinne a mheasadh, fiosrachadh diagnosach a thoirt do luchd-teagaisg agus a bheir taic dom breithneachadh ...
 19. Based on "The School Gaelic Dictionary," by Malcolm MacFarlane. A Scots Gaelic to English dictionary. Bilingual instructions.
 20. Date: 2020-01-29T14:34:00
  Thòisich Foghlam tron Ghàidhlig (FTG) aig ìre bun-sgoile sna 1980an. Tha e air fàs bhon uair sin chun na h-ìre agus gu bheil a-nis barrachd air 3,457 sgoilear (2018-19) a’ dèanamh FTG ann am bun-sgoiltean na h-Alba, agus tha 58 aonad agus bun-sgoil Ghàidhlig ann an Alba air feadh 14 Ùghdarrasan Ionadail.
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last